Quyết định khen thưởng

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

        NGA SƠN                                                  


Số:         /QĐ-KT- TrP                        Nga Sơn, ngày 19 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  TRẦN PHÚ

(Về việc khen thưởng cán bộ giáo viên,học sinh)

-  Căn cứ vào điều 36 của điều lệ trường THPT ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02 / 04/ 2007 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

- Căn cứ vào luật thi đua khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003 và luật bổ sung sửa đổi ngày 14/06/ 2005.

- Căn cứ vào biên bản Hội nghị xét thi đua  ngày 19 tháng 05 năm 2010 của hội đồng thi đua trường THPT   Trần Phú Nga  Sơn.

- Căn cứ vào kết quả  thi học sinh giỏi khối 11 năm học 2009 - 2010, đăng ký thi đua của các thầy giáo cô giáo  giảng dạy trong năm học 2009 - 2010

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  a, Thưởng cho các thầy cô giáo có học sinh giỏi cấp trường năm học 2009 - 2010                                (  Có danh sách kèm theo )

                    Mức thưởng :  3.220.000  đồng .

                             ( Ba triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng  )

 b, Thưởng cho các  em học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường

                                     (  Có danh sách kèm theo )

                  Mức thưởng :  Giải nhất : 50.000 đồng ,  Giải nhì   : 40.000 đồng 

                                         Giải ba     : 30.000 đồng,   Giải KK  : 15.000 đồng

                    Số tiền thưởng cho học sinh  là :   3.220.000  đồng .

                             ( Ba triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng  )

                   Tổng số tiền thưởng là : 6.440.000  đồng .

                            Sáu triệu bốn trăm bốn mươi ngàn  đồng

Điều 2:  Kinh phí được trích trong quỹ khen thưởng của Huyện , nhà trường và quỹ khuyến học

Điều 3 : Các đồng chí  cán bộ ,giáo viên và các em học sinh có tên ở điều 1, bộ phận tài vụ, các tổ chuyên môn, Văn phòng nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Kể từ ngày ký.

    Nơi gửi:                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 - Các cá nhân Điều 1

- Lưu hồ sơ nhà trường                                                            Nguyễn Chí  Cường

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

        NGA SƠN                                                  


Số:          /QĐ-KT-TrP                              Nga Sơn, ngày 19 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT  TRẦN PHÚ

(Về việc khen thưởng cán bộ giáo viên, học sinh)

-  Căn cứ vào điều 36 của điều lệ trường THPT ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02 / 04/ 2007 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

- Căn cứ vào luật thi đua khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003 và luật bổ sung sửa đổi ngày 14/06/ 2005.

- Căn cứ vào biên bản Hội nghị xét thi đua  ngày 19 tháng 05 năm 2010 của hội đồng thi đua trường THPT  Trần Phú Nga  Sơn.

- Căn cứ vào kết quả  thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009 - 2010, đăng ký thi đua của các thầy giáo cô giáo  giảng dạy trong năm học 2009 - 2010

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

 a, Thưởng cho các thầy cô giáo có học sinh giỏi cấp  tỉnh  năm học 2009 - 2010                                                     (  Có danh sách kèm theo )

                  Mức thưởng :  11.900.000  đồng .

                             (  Mười một  triệu chín trăm ngàn đồng )

 b, Thưởng cho các  em học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh

                                     (  Có danh sách kèm theo )

                  Mức thưởng :  Giải nhất : 400.000 đồng ,  Giải nhì   : 300.000 đồng 

                                         Giải ba     : 200.000 đồng,   Giải KK  : 100.000 đồng

                    Môn TDTT bằng 50% giải văn hoá. Quốc phòng bằng 70% giải văn hoá

                    Số tiền thưởng cho học sinh  là : 8.520.000      đồng

                                     (  Tám triệu  năm trăm hai  mươi ngàn đồng ) 

c. Thưởng học sinh gỏi toàn diện :   (  Có danh sách kèm theo )

                                   Mức thưởng:    360.000 đồng

                                      ( Ba trăm sáu mươi ngàn đồng )

d. Thưởng cho các thầy cô đạt danh hiệu tiên tiến   : (  Có danh sách kèm theo )

                                   Mức thưởng :  4.900.000   đồng .

                                               ( Bốn triệu Chín trăm ngàn đồng )

e. Thưởng cho các học sinh tiên tiến : (  Có danh sách kèm theo )  Giấy khen

      Tiền  mua và in các loại giấy khen  :  2.000.000 đồng

                                             ( Hai triệu đồng )

g. Thưởng cho các tập thể lớp tiên tiến : (  Có danh sách kèm theo )

                                   Mức thưởng :  950.000   đồng .

                                               ( Chín trăm năm mươi ngàn đồng )

h. Thưởng cho các tổ tiên tiến : (  Có danh sách kèm theo )

                                   Mức thưởng :  500.000   đồng .

                                               (   Năm trăm ngàn đồng )

g. Thưởng cho công tác quản lý :   (  Có danh sách kèm theo )

                                   Mức thưởng :  3.300.000  đồng .

                                               (   Ba triệu ba  trăm ngàn  đồng )

               Tổng kinh phí a,b,c,d,e,g, : 32.430.000    đồng Việt Nam

                          (  Ba mươi hai triệu bốn trăm ba mươi ngàn  đồng  )

Điều 2:  Kinh phí được trích trong quỹ khen thưởng của Huyện , nhà trường, quỹ khuyến học và Sự ủng hộ của doanh nghiệp Lê Văn Vinh .

Điều 3 : Các đồng chí cán bộ , giáo viên và các em học sinh có tên ở điều 1, bộ phận tài vụ, các tổ chuyên môn, văn phòng nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Kể từ ngày ký.

    Nơi gửi:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 - Các cá nhân Điều 1

- Lưu hồ sơ nhà trường                                                                Nguyễn Chí  Cường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

        NGA SƠN                                                  


 

Số:        /QĐ-KT-TrP                                         Nga Sơn, ngày 19  tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG TRẦN PHÚ

(Về việc khen thưởng cán bộ giáo viên )

-  Căn cứ vào điều 36 của điều lệ trường THPT ban hành kèm theo quyết định số 07/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 02 / 04/ 2007 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

- Căn cứ vào luật thi đua khen thưởng ban hành ngày 26/11/2003 và luật bổ sung sửa đổi ngày 14/06/ 2005.

- Căn cứ vào biên bản Hội nghị xét thi đua  ngày 19 tháng 05 năm 2010 của hội đồng thi đua trường THPT bán công Trần Phú Nga  Sơn.

- Căn cứ vào kết quả  thi giáo viên giỏi tỉnh năm học 2009 - 2010, đăng ký thi đua của các thầy giáo cô giáo  giảng dạy trong năm học 2009 - 2010

Last update : 21/09/2017
 
 
Trang: 1 - Trang sau