Báo cáo thành tích cá nhân 5 năm

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HOÁ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

                       NGA SƠN

                                                         Nga Sơn, ngày 25 tháng 05 năm 2010

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 5 NĂM 

TỪ NĂM HỌC 2005- 2006 ĐẾN NĂM HỌC 2009- 2010

 

ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN

I/SƠ LƯỢC LÍ LỊCH

Họ và tên  :   NGUYỄN CHÍ CƯỜNG

Sinh ngày  :  13/09/1961

Quê quán  :  Xã Nga Lĩnh – Huyện Nga Sơn  - Tỉnh Thanh Hoá

Đơn vị công tác : Trường THPT Trần Phú Nga Sơn

Chức vụ công tác : Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ Đảng nhà trường

1.) Về phẩm chất chính trị.

   - Bản thân luôn luôn xác định có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng,trung thành với chủ nhĩa Mác –Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh coi đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, kiên định mục tiêu và con đường đi lên  CNXH , quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng.

    - Quán triệt cụ thể hoá đường lối , nghị quyết , chỉ thị của Đảng ,chính sách pháp luật của nhà nước vào ngành , lĩnh vực , đơn vị, viết nói và làm theo đúng quan điểm đường lối của đảng , chính sách pháp luật của nhà nước , địa phương .

     - Kiên quyết đấu tranh và bảo vệ các quan điểm đường lối của Đảng , chính sách pháp luật của nhà nước , tuyên truyền , vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm đường lối của đảng ,chính sách pháp luật của nhà nước .

     - Có ý thức học tập để không ngừng  nâng cao trình độ văn hoá , lý luận chính trị , chuyên môn nghiệp vụ - đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

2.) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ , chức trách được giao.

     - Là một trường THPT bán công có nhiều đặc điểm khác biệt với các trường công lập vấn đề nỗi cộm là chất lưọng học sinh tuyển vào rất yếu kém, đội ngũ giáo viên trẻ có năng lực ,trình độ ,nhiệt tình cách mạng nhưng còn thiếu kinh nghiệm trong công tác dạy học,công tác tổ chức và quản lý .

      - Bản thân luôn học tập để nâng cao trình độ hiểu biết về lý luận chính trị , đường lối chủ trương , chính sách của Đảng , pháp luật của nhà nước .

      - Tham gia vào các quyết định của tập thể và có khả năng tổ chức thực hiện , kiểm tra , tổng kết rút kinh nghiệm  thực tiển

      - Bản thân luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao về khối lượng và hiệu quả về chính trị kinh tế - xã hội của địa phương , đơn vị

      -. lãnh đạo chỉ đạo , quản lý điều hành  thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao  .

3.) Về phẩm chất , đạo đức , lối sống . - Bản thân luôn có ý thức trong cuộc sống ,có đạo đức trong sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh,tác phong giản dị ,khiêm tốn, tiếp thu lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng một cách có chọn lọc bổ sung  cho bản thân .

  -Thực hiện những qui định ,chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật của nhà nước

và ý thức tổ chưc kỷ luật tốt.

- Không tham nhũng , tiêu cực , gương mẫu đấu tranh chống tham nhũng , tiêu cực trong ngành giáo dục .

- Giữ gìn sự đoàn kết nội bộ , thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình tốt , trung thực với Đảng. Không độc đoán chuyên quyền , trù dập ức hiếp người khác , người đấu tranh bằng mọi hình thức .Không để vợ chồng , con , người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu vén cá nhân. Sống trung thực , giản dị , lành mạnh , không kiêu căng tự mãn, cá nhân , địa vị , cục bộ  địa phương, hám danh , trục lợi , tham vọng quyền lực .

Trong năm học 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 – 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010 bản thân đã lãnh đạo Trường THPT Bán công Trần Phú Nga Sơn đạt được những thành tích trên một số mặt công tác chủ yếu sau:

 

II/ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

          Trong 5 năm qua nói chung, đặc biệt Năm học  2009 – 2010 nói riêng là năm học có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với giáo dục ,năm học triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng X, NQ 16 của tỉnh, NQ 20 của huyện Đảng bộ Nga Sơn, năm học hưởng ứng cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ,bệnh ngồi nhầm lớp , chống vi phạm đạo đức nhà giáo do bộ trưởng bộ giáo dục phát động, Năm học triển khai thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT-BGD ĐT ngày 22/07/2008 của bộ trưởng bộ giáo dục về xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Năm học triển khai thực hiện nghị quyết 32CP của chính phủ, năm học chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng long Hà Nội. Chi bộ và nhà trường đã đề cao trách nhiệm trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và học tập các nghị quyết của Đảng – chính sách pháp luật của nhà nước một cách nghiêm túc và có hiệu  quả. Qua học tập nghị quyết những bức xúc trong nhà trường mới thành lập sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lãnh đạo nhà trường đã bám sát nghị quyết của Đại hội chi bộ, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường là: Dạy tốt, học tốt, tu dưỡng và rèn luyện tốt , học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh  đó là thước đo năng lực phẩm chất cách mạng của từng cán bộ giáo viên.

a.     Công tác chính trị:

   Cán bộ giáo viên học tập và thấm nhuần các chủ trương đường lối nghị quyết của

Đảng, đó là học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh,với khẩu hiệu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức ,tự học và sáng tạo,triển khai nghị quyết của Đảng. Chính sách pháp luật của nhà nước, các thông tư chỉ thị của ban chấp hành trung ương đảng, của tỉnh uỷ, huyện uỷ trong năm  2009 - 2010 kịp thời đến cán bộ đảng viên , giáo viên, công nhân viên.

      Kỷ cương tình thương và trách nhiệm từ đó xây dựng cho đoàn viên thanh niên học

 sinh mục tiêu và lí tưởng cộng sản chủ nghĩa. Xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí phát huy tinh thần phê và tự phê bình rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.Lãnh đạo xây dựng về nề nếp, giáo dục đạo đức học sinh, dám nhìn thẳng vào sự thật yếu kém về đạo đức của học sinh, cùng với giáo viên và hội phụ huynh giáo dục học sinh,

b. Công tác dạy và học:

  Trong các năm học qua và năm học  2009 – 2010 nói riêng tiếp tục với cuộc vận

  động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, bệnh ngồi

  nhầm lớp , chống vi phạm đạo đức nhà giáo. xây dựng trường học thân thiện , học sinh

  tích cực ,nhà trường trên tinh tinh thần tiếp thu nhiệm vụ năm học của ngành đã khắc

   phục những khó khăn của nhà trường như: Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, thư viện,  

   phòng thí nghiệm, đội ngũ giáo viên còn thiếu không đồng bộ từ đó nhà trường đã

   thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn

- Ban giám hiệu đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn giáo

viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn của ngành.

- Tổng số lớp học: 36 lớp với trên 1800 học sinh

- Tổng cán bộ giáo viên hợp đồng giảng dạy, thỉnh giảng và ngắn hạn là: 77  đồng chí (Trong đó : biên chế 04, cơ hữu 58 , hợp đồng 15)

- Đội ngũ giáo viên trẻ dạy nhiệt tình có trí tuệ song còn thiếu kinh nghiệm và   

phương pháp. Nhưng chi bộ đã lãnh đạo tập thể hội đồng giáo dục về đổi mới phương

  pháp giảng dạy đưa công nghệ thông tin vào dạy học, sử dụng trang thiết bị dạy học    

  được trang bị và làm thêm cải tiến đồ dùng dạy học – thực tập thao giảng dự giờ rút

  kinh nghiệm. Tự học tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức theo kế hoạch của Sở. Số cán bộ

   giáo viên ngày càng vững mạnh về tay nghề chuyên môn.

Kết quả:  Trong 5 năm gần đây            

1.    Giáo dục đạo đức hàng năm

     Loại Tốt: 74,1 %    loại Khá: 16,1 %  loại Trung bình 5,6 %     loại Yếu: 4,2 %

2. Chất lượng dạy và học tập:

Chất lượng giảng dạy của giáo viên: Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ đầy tinh thần trách nhiệm, có trí tuệ, hợp đồng với thầy cô giáo dạy giỏi đã nghỉ chế độ hoặc giáo viên tốt nghiệp khá giỏi ở các trường đại học sư phạm trực tiếp tham gia giảng dạy ở một số lớp mũi nhọn của nhà trường và các môn còn thiếu giáo viên (do đặc thù của nhà trường).

        Với phương châm đổi mới cải tiến phương pháp dạy học để nhằm phát huy trí lực

 của học sinh với sự cố gắng tự học, tự rèn luyện của các thầy cô giáo đặc biệt là thông qua các giờ thao giảng dự giờ rút kinh nghiệm trong các tổ chuyên môn (Tổ Toán- Tin  ; Lý - Hoá; Văn- Ngoại ngữ , Sử - Địa - GDCD  và tổ Sinh - Thể dục). Đội ngũ giáo viên của nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục.

Kết quả:  Năm học 2005-2006 đến năm học 2009 - 201029 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cụm huyện ( tổ Văn - Ngoại ngữ : 06 ; Sử - Địa - GDCD : 05 ;Sinh Thể dục : 06 ; Toán - tin : 06 ; Lý Hoá  : 06 ), chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 18 đồng chí . Có 05 đồng chí được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh và chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.     52 SKKN  được hội đồng khoa học Ngành giáo dục đánh giá xếp loại : từ  loại C  đến đến loại B .Có nhiều thầy cô giáo tuổi còn trẻ nhưng đã có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh vào học đại học.

Về chất lượng học tập của học sinh:

Một thực tế hết sức khách quan là chất lượng tuyển vào đầu cấp rất thấp, lấy từ cao xuống thấp ở các trường Ba Đình, Mai Anh Tuấn, Bổ túc văn hoá sau đó mới đến trường THPT Trần Phú, chất lượng đầu vào văn hoá quá kém, học lực không đồng đều, sau khi khảo sát chất lượng một lần nữa chất lượng đầu vào. Qua đề xuất của các bậc phụ huynh học sinh nhà trường tiếp tục phân loại học sinh theo từng đối tượng để có phương pháp dạy cho phù hợp. Nhờ nhận thức và đánh giá đúng năng lực của mình nhiều học sinh đã cố gắng vươn lên lấy cần cù bù khả năng, rút ra được phương pháp học phù hợp với bậc phổ thông, bên cạnh đó có được sự dạy bảo tận tình của các thầy cô giáo nhận thức đúng đối tượng đầu vào của học sinh, các thầy cô có kế hoạch bổ sung kiến thức lấp chỗ trống dần dần kiến thức của học sinh đã được nâng lên.

Kết quả bước đầu qua các  Năm học 2005- 2006  đến 2009- 2010:

Loại Khá: 20,2 % đến 25 %  Loại Trung bình: 74,4% đến 70,2% Loại còn Yếu: 4,4 % hàng năm có 01 học sinh giỏi toàn diện.

Học sinh tiên tiến:   451 học sinh  bình quân các năm chiếm tỷ lệ 25%

Học sinh tốt nghiệp: 2006: 98,4%; 2007: 82,3 %, 2008 : 97,3%; 2009 : 92,2 % , 2010: 99,48 %

Học sinh đậu Đại học: qua các năm : 471  học sinh ; Cao đẳng: 657 học sinh ; Trung cấp:  học sinh năm học sau cao hơn năm học trước

Học sinh giỏi văn hoá cấp trường: 452 học sinh ; học sinh giỏi Cấp tỉnh 226   học sinh xếp thứ  39  trong 102  trường trong toàn tỉnh. Học sinh giỏi thể dục thể thao và quốc phòng là một trong những trường được xếp thứ hạng cao từ khuyến khích đến thứ nhì toàn đoàn. Trong năm học 2009 - 2010 thi học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh chúng ta đạt 31 giải trong đó 2 nhì 7 ba  22 KK

Kết quả học sinh giỏi qua các năm theo thứ tự trường Đứng thứ 34/102 trường

                                   Cụ thể trong 3 năm gần đây :

Học sinh xếp loại đạo đức :2007 -2008

Lớp

    Số

học sinh

                                               Hạnh kiểm

           Tốt

         Khá

      T.Bình

     Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10

624

450

72,1

124

19,9

45

7,2

5

0,8

11

574

448

 

85

 

30

 

11

 

12

661

576

87,0

59

8,9

19

2,9

7

1,2

Cộng

1859

1474

 

 268

 

94

 

23

 

Kết quả học tập : 2007 -2008

 

Lớp

    Số

học sinh

                                                    Học lực

      Giỏi

      Khá

      T.Bình

      Yếu

      Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

10

624

0

 

  68

10,9

520

83,3

36

5,8

Last update : 21/09/2017
 
 
Trang: 1 - Trang sau