Bài thu hoạch Đảng viên

 HUYỆN UỶ NGA SƠN                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ   TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                             

                                                                                             Nga Sơn , ngày 21 tháng 9  năm 2010

                                           BẢN THU HOẠCH

CÁ NHÂN KIỂM ĐIỂM 4 NĂM THỰC HIÊN CUỘC VẬN ĐÔNG

                    "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

---------------

                   Họ và tên: NguyÔn  ChÝ C­êng

Chức vụ, đơn vị:  Hiệu trưởng trường THPT Trần  Phú Nga Sơn

           

         Sau 4 năm Toàn Đảng toàn dân ta hưởng ứng cuộc  vận động “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh” Bản thân tôi là một cán bộ công chức công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo được đơn vị tổ chức phát động học tập rèn luyện công tác theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh Trước hết tôi thấy rằng Chủ Tịch Hồ Chí Minh là một Lãnh tụ xuất sắc của dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc là danh nhân Văn hóa Thế giới. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập tư tưởng của Người tôi hiểu rằng: Vấn đề cốt yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc phải gắn liền với CNXH, công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta là một cuộc cách mạng mang tính toàn diện bao gồm 3 lĩnh vực: Chính trị tư tưởng, Cơ cấu kinh tế, Văn hóa xã hội. Nhưng muốn xây dựng thành công CNXH thì trước hết phải hoàn thiện được yếu tố chủ đạo là tư tưởng và con người XHCN, trong đó con người là rất quan trọng nhưng người cán bộ lại càng quan trọng hơn bởi: "Con người XHCN là con người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng". Tư tưởng về cán bộ của Người bao gồm một hệ thống nhằm hoàn thiện và nâng cao những phẩm chất tốt đẹp của cán bộ, đảng viên, thể hiện sinh động sự phát triển tất yếu của con người mới XHCN. Những tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ công chức Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

            1) Phải trung thành với Tổ quốc với cách mạng, chế độ XHCN.

            2) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi.

            3) Phải có mối liên hệ mật thiết với mọi người xung quanh.

           4) Dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất là trong những tình huống khó khăn.

       Học tập tư tưởng trên ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ cách mạng bàn nhiều nhất về đạo đức. Nếu như mọi người đều có thể tìm thấy trong di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh những quan điểm, tư tưởng đạo đức phù hợp với mình thì cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo, nhận rõ điều đó nhất. Có thể nói, sau đạo đức của người cán bộ cách mạng nói chung, đạo đức ngành Giáo dục được Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn đến nhiều nhất. Thấm nhuần tư tưởng trên trong 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh bản thân tôi là một chuyên viên công tác trong ngành giáo dục một công việc mà đối tượng phục vụ trực tiếp là con người, mỗi việc làm mỗi một hành vi dù là nhỏ nhất đều ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến con người vì vậy   tôi luôn luôn xác định phải luôn luôn rèn luyện tu dưỡng bản thân mình luôn là người thấy giáo mẫu mực người cán bộ gương mẫu và là công dân tốt thực hiên lời dạy của Bác.

             Qua học tập và nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:

1. Về nhận thức:

a) Về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:

           Như chúng ta đã biết, sinh thời Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định : Đạo đức là gốc của cách mạng . Bác coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông . Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội . Bởi vậy, học tập , rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là điều rất cần thiết và quan trọng.

          Mỗi chúng ta hiểu rằng trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta hội nhập sâu hơn về kinh tế và giao lưu văn hoá , khoa học kỷ thuật ngày càng mạnh mẽ hơn với bên ngoài , bên cạnh những thời cơ lớn thì có  những thách thức không nhỏ, trong đó có những thách thức về đạo đức lối sống do những luồng tư tưởng văn hoá ngoại  lai du nhập . Mặt khác, thực tiễn cuộc sống cũng cho thấy đã và đang xẩy ra tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức và trong các tầng  lớp nhân dân . Vì vậy với đợt học tập này lại càng có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt.

              Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học tập và làm theo tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản chân chính, đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một con người bình dị, gần gũi, ai cũng có thể học tập, noi theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội. Đó là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Là tấm gương của ý chí, nghị lực, phi thường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi tới đích thắng lợi. Là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết lòng vì đồng bào, đồng chí, anh em. Là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hy sinh hạnh phúc riêng vì hạnh phúc chung của dân tộc. Là nếp sống giản dị và đức khiêm nhường, nói đi đôi với làm, luôn luôn học tập, rèn luyện, cống hiến, làm điều tốt, nêu gương sáng, từ việc lớn đến việc nhỏ. Là tâm nguyện suốt đời tu dưỡng đạo đức, lối sống để “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Những đức tính cao cả, tốt đẹp ấy chung đúc trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời, mặt khác, gần gũi, thân thương, giàu sức thuyết phục, lay động, cảm hóa, lan toả.

                  Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một mặt, thể hiện sự biết ơn và ngưỡng vọng vô hạn của toàn Đảng, toàn dân ta đối với tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ; mặt khác, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức mà Bác để lại cho hôm nay và muôn đời sau. Qua học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác mà tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng, vun đắp các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ vươn tới tầm cao của nhân loại; góp phần quan trọng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; đưa đất nước vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

            b) Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo:

               Tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

           "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình", được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng.

                  Tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân.

                       Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

          Hồ Chí Minh nêu lên những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới

          - Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức

          - Xây phải đi đôi với chống

          - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

          2. Tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm sau về công tác và đạo đức lối sống:

 

a) Ưu điểm:

                   Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức:     Bản thân tôi là một cán bộ công chức công tác trong ngành giáo dục vốn là một giáo viên vì vậy việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là hết sức cần thiết. Nhận thức được điều đó bản thân tôi  luôn tự rèn luyện, trau dồi về phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, hoà nhã với mọi người; đặc biệt luôn là tấm gương cho đông nghiệp và học trò noi theo, phải luôn luôn kiên định lập trường tư tưởng của Đảng ; Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt; không kiêu căng, tự cao, tự đại trong mọi trường hợp. Đặc biệt không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

                    Về ý thức trách nhiệm

        - Đối với  công việc được giao dù khó và mang tính nhạy cảm  tôi luôn có gắng và không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

         - TÝch cùc tham gia c«ng t¸c kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸  chÊt l­îng Gi¸o dôc, tham gia tæ chøc tËp huÊn c«ng t¸c kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®Ó båi d­ìng ®éi ngò cèt can ë c¸c ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc tham gia vµo c«ng t¸c tù ®¸nh gi¸ gãp phÇn ®­a ho¹t ®éng d¸nh gÝa chÊt l­îng gi¸o dôc phæ th«ng ë c¶ 3 cÊp häc, b¶o ®¶m tèt c«ng t¸c kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng gi¸o dôc cña Thanh Hãa ®¹t kÕt qu¶.

        - Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.

          - Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm...đặc biệt bản thân  sống có trách nhiệm, ủng hộ và thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" trong giáo dục

          - Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít,

          - Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.

           Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh:         

          Bản thân tôi luôn  đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng..., làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ.

    `         Dù ở bất cứ cương vị nào phải gần gũi với mọi người, học tập và có trách nhiệm với những người xung quanh.

          Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Bản thân tôi không sợ phê bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng hơn vì vậy phải tự nghiêm khắc với chính mình và phê bình luôn có mục đích xây dựng . Cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi  nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.

          Luôn động viên những người thân trong gia đình và xã hội giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

                  b) Nhược điểm:

          Tôi nhận thấy rằng bản thân mình đã cố gắng rất nhiều trên tất cả các mặt song vẫn còn có những hạn chế nên kết quả chưa cao .

- Trong việc đấu  tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn rụt rè, còn cả nể trong việc đánh giá xếp loại .

- Việc nắm bắt thông tin, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ  vào công việc chuyên môn  còn có những hạn chế nhất định .

 

                        3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:

                     Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được . Luôn là người công chức là người thầy giáo  mẫu mực xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp của nhân dân và của học sinh . Luôn gương mẫu trong các hoạt động , tích cực vận dụng công nghệ  thông tin để làm việc sủa đổi lề lối làm việc để công việc ngày càng có hiệu quả , phải luôn nêu gương về mặt đạo đức , giữ vững lập trường của người đảng viên Đảng cộng sản ..

             Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và thử thách đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức . Hơn lúc nào hết chúng ta hãy kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước . Và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại.

                                                                                Người viết bài thu hoạch

 

 

 

 

 

 

                                                                                         NguyÔn  ChÝ C­êng

 

Last update : 25/07/2016
 
 
Trang: 1 - Trang sau