Công văn nộp báo cáo đánh giá, xếp loại CBGV năm học 2011-2012

UBND TỈNH THANH HOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 893 /SGDĐT-TCCB                     Thanh hoá, ngày 31 tháng 5 năm 2012

 V/v Nộp báo cáo đánh giá, xếp loại

      CB,GV năm học 2011-2012

Kính gửi:

    - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

    - Hiệu trưởng trường THPT công lập.

Để có số liệu tổng hợp cuối  năm và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả đánh giá, xếp loại CB,GV năm học 2011-2012, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị nộp hồ sơ đánh giá, xếp loaị cán bộ giáo viên theo các nội dung sau:

1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc hoàn thành việc đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, giáo viên theo các văn bản đã hướng dẫn và báo cáo đúng thời gian quy định.

- Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại (theo Biểu mẫu 1,2,3,4,5) và báo cáo Sở (qua phòng Tổ chức cán bộ) theo đường công văn và địa chỉ email: minhbv.tccb@thanhhoa.edu.vn trước ngày 30/6/2012.

2. Đối với trường THPT công lập:

- Hiệu trưởng nộp 01 bản tự đánh giá, xếp loại theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học và 02 bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại theo Quyết định 11/1998/TTCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) Ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm.

- Phó Hiệu trưởng nộp 01 bản tự đánh giá, xếp loại theo Thông tư 29 và 01 bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ ban hành quy định quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và phổ thông công lập.

- Giáo viên thực hiện việc đánh giá, xếp loại theo Chuẩn và theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên (theo Biểu mẫu 6) để báo cáo về Sở.

Các trường THPT nộp báo cáo về Sở (qua phòng TCCB) theo đường công văn và theo địa chỉ email: dinhlv.tccb@thanhhoa.edu.vn trước ngày 15/6/2012.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định./.

   Nơi nhận:                                                                                        GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                                                           

          - Lưu: VT, TCCB.                                                                                 (Đã ký)

 

 

 

                                                                                  Phạm Thị Hằng

 

 

UBND HUYỆN .....                                                                                                                                                          (Biểu mẫu 1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GVTHCS, GVTHPT     

Năm học: 2011 - 2012

1. Tổng số giáo viên được đánh giá:

2. Phân loại giáo viên được đánh giá theo Chuẩn

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết quả đánh giá cụ thể theo từng tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ..............., ngày  ........tháng  6 năm 2012

                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

                                                                           


UBND HUYỆN .....                                                                                                                                                     (Biểu mẫu 2)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS, THPT VÀ TRƯỜNG PT CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Năm học: 2011 - 2012

1. Tổng số Hiệu trưởng được đánh giá bởi cơ quan quản lý:

2. Phân loại số Hiệu trưởng được đánh giá

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết quả đánh giá theo từng tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ  (%)

Last update : 05/06/2012
 
 
Trang: 1 - Trang sau