KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012

kÕ ho¹ch nhµ TRƯỜNG

N¨m häc 2011-2012.              

I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh thuËn lîi, khã kh¨n

          1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh: 

     - N¨m häc 2011 - 2012 nhµ tr­­ưêng cã:32 líp trªn 1508 häc sinh trong ®ã: Khèi 10: 10 líp  461 H/S;  Khèi 11: 10 líp  439 H/S; Khèi 12: 12 líp  608 H/S

     - C¸n bé gi¸o viªn cã quyÕt ®Þnh hîp ®ång kh«ng thêi h¹n vµ cã thêi h¹n t¹i tr­ư­êng: 69 ®ång chÝ, trong ®ã ( To¸n 11, Tin 02; Lý 08, Ho¸ 05, Sinh 06, ThÓ dôc 06, V¨n 09, Sö 03, §Þa 03, GDCD 03, Anh v¨n 07).

 Qu¶n lý  +. 01 HiÖu tr­­ưëng    +. 02 Phã hiÖu tr­­ưëng              

- Nhµ tr­­ưêng ®ang hîp ®ång dài hạn,ng¾n h¹n víi ®ång chÝ lµ: m«n V¨n: §/C Dung, §/C Nhung  m«n Tin häc,§/c Sen m«n Sö, §/c Hoa m«n §Þa Lý , §/C HuÖ CN.

- Tr­êng mêi  thÇy Mai V¨n Roanh d¹y hîp ®ång,

- Nh©n viªn hµnh chÝnh:  Gåm 9 ®ång chÝ

§Õn thêi ®iÓm nµy trong c¬ quan cã 81 ®/c c¸n bé gi¸o viªn vµ nh©n viªn biªn chÕ, hîp ®ång dµi h¹n vµ ng¾n h¹n t¹i tr­êng.

+VÒ c¬ së vËt chÊt: - Phßng häc cã 3 d·y nhµ häc cao tÇng víi 30 phßng häc, 2 d·y nhµ häc cÊp 4 gåm 10 phßng ®ñ ®Ó häc 1 ca buæi s¸ng vµ c¸c phßng chøc n¨ng.

 + Trang thiÕt bÞ  - Cã 02 phßng m¸y vi tÝnh 55 m¸y (45 m¸y ®ang sö dông ®­îc)

   - Cã c¸c bé thÝ nghiÖm Lý, Ho¸ , Sinh hoµn chØnh hiÖn ®¹i, cÇn x©y dùng c¸c phßng thÝ nghiÖm VËt lý, Phßng Ho¸, Sinh theo qui ho¹ch trong nh÷ng n¨m häc tíi (§/c T­ư­ëng chuÈn bÞ chÞu tr¸ch nhiÖm), tæ chøc 02 phßng  nghe nh×n . Cã phßng th­ viÖn cã hµng Tr¨m ®Çu s¸ch gi¸o khoa ,s¸ch gi¸o viªn ,s¸ch tham kh¶o. Tr­­ưêng theo kÕ ho¹ch cña Së  gi¸o dôc ®µo t¹o Thanh ho¸  hµng n¨m  ph¸t ®éng häc sinh mçi em 1 cuèn s¸ch trÞ gi¸ b»ng 5.000 ®ång th× l­­ưîng s¸ch trong th­ viÖn cña tr­ư­êng chóng ta t¨ng lªn gÊp béi, Tæ chøc phßng ®äc ( §/c Hoµ chuÈn bÞ).

  Cã 875 bé bµn ghÕ 2 chç ngåi - H¬n 40 bé bµn ghÕ 4 chç ngåi cã bé t¨ng ©m loa ®µi hiÖn ®¹i Tr­êng cã ®ñ phßng ®Ó xe cho mçi líp 1 phßng.

2. ThuËn lîi- khã kh¨n.

* ThuËn lîi: - N¨m häc 2011-2012  Là năm học thứ 2 tr­­ưêng chuyÓn sang hÖ c«ng lËp, ®­ư­îc tæ chøc thi tuyÓn ®Çu vµo líp 10 ®Çu cÊp ,tr­­ưêng ®­­ưîc sù quan t©m l·nh ®¹o cña huyÖn uû, H§ND, UBND huyÖn cña Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸. §­­ưîc sù ñng hé cña c¸c phßng ban cña Së cña HuyÖn t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhµ tr­­ưêng ®Ó chóng ta cã ®iÒu kiÖn th¸o gì c¸c khã kh¨n ban ®Çu cña nhµ tr­­ưêng ( QuyÕt ®Þnh x©y dùng tr­­ưêng, mua s¾m bµn ghÕ, x©y dùng nhµ xe, t­ư­êng rµo, m¸y vi tÝnh, tuyÓn sinh c¸n bé.v.v...) .

N¨m häc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø 11, NQ TØnh ®¶ng bé Thanh Hãa 17, NQ HuyÖn ®¶ng bé Nga S¬n  lÇn thø 21, NQ chi bé ®¶ng nhµ tr­­ưêng nhiÖm kú 2010- 2015.

- C¬ së vËt chÊt b­­ưíc ®Çu dÇn ®­îc hoµn thiÖn khang trang, theo h­ư­íng hiÖn ®¹i vµ ch¾c ch¾n, an toµn. C¸c ®ång chÝ c¸n bé qu¶n lý, c¸c thÇy c« gi¸o ®ang lµm nhiÖm vô gi¶ng d¹y vµ c«ng t¸c t¹i tr­êng lµ nh÷ng ng­êi thùc sù t©m huyÕt víi tr­­ưêng nhiÖt t×nh vµ tr¸ch nhiÖm ®©y lµ nh©n tè bªn trong thóc ®Èy quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn vµ tiÕn bé cña nhµ tr­ư­êng.

* Khã kh¨n: -  Được tổ chức thi tuyển song vẫn kh«ng cã nhiều  häc sinh cã chÊt l­­ưîng cao thi vào trường, chÊt l­­ưîng v¨n ho¸ cã em rÊt thÊp kÐo theo chÊt l­­ưîng ®¹o ®øc còng thÊp. Mét bé phËn häc sinh thiÕu sù cÇn cï ch¨m chØ chÞu khã. Sè Ýt phô huynh ch­a thùc sù quan t©m nhiÒu ®Õn vÊn ®Ò häc tËp, vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹o ®øc , sinh ho¹t th­­ưêng ngµy cña häc sinh con em m×nh vµ tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh , phã mÆc cho nhµ tr­­ưêng vµ x· héi .

- §éi ngò gi¸o viªn gäi lµ t¹m ®ñ nh­­ưng vÉn cßn thiÕu. C¸c ®ång chÝ gi¸o viªn trÎ míi ra tr­ư­êng cã kiÕn thøc nh­ng thiÕu  kinh nghiÖm trong viÖc truyÒn thô kiÕn thøc, trong viÖc tæ chøc qu¶n lý häc sinh, trong viÖc gi¸o dôc, ®éng viªn häc sinh trong giê lªn líp , tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn chñ nhiÖm , gi¸o viªn bé m«n ®èi víi häc sinh vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nhµ tr­êng.

 - Cßn nî ®äng l­­ư¬ng ch­­ưa tr¶ l­­ư¬ng cho c¸n bé gi¸o viªn (cßn thiÕu 6 th¸ng l­­ư¬ng vµ c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­ư­êng) (cho gi¸o viªn t¹m øng ...... ) .

* C¬ së vËt chÊt tuy ®­ư­îc dÇn dÇn x©y dùng nh­ư­ng vÉn cßn thiÕu nhiÒu: Phßng bé m«n ch­a cã. C¸c tµi liÖu tham kh¶o ®å dïng d¹y häc thiÕu nhiÒu. C«ng tr×nh vÖ sinh cho häc sinh còng ch­­ưa ®­­ưîc ®¸p øng.v.v...

          Trªn c¬ së ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ tr­­ưêng. Nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n  cña nhµ tr­ư­êng. B¸m s¸t nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña Bé, cña Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸.Trªn c¬ së qu¸n triÖt s©u s¾c tinh thÇn c¬ b¶n t¹i héi nghÞ tæng kÕt n¨m häc 2010- 2011 vµ triÓn khai ph­ư­¬ng h­­ưíng nhiÖm vô n¨m häc 2011– 2012, nh÷ng kÕt luËn cña gi¸m ®èc Së gi¸o dôc ngµy 10/ 08/2011 cña ngµnh gi¸o dôc Thanh ho¸.

    C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2206/Q§-UBND ngµy 11 / 07 / 2011 cña chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ ban hµnh kÕ ho¹ch , thêi gian n¨m häc 2011- 2012.

     Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 29/08/2011 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011- 2012

    C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè       /Q§-SGD&§T ngµy 10 / 08 / 2011 cña  Gi¸m ®èc Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹oThanh Ho¸ ban hµnh kÕ ho¹ch , thêi gian n¨m häc 2011- 2012.

     C¨n cø  vµo h­­ưíng dÉn sè 1138/SGD&§T ngµy 12/08/2011 vÒ tæ chøc khai gi¶ng n¨m häc 2011-2012 cña gi¸m ®èc së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸

      C¨n cø vµo c«ng v¨n Sè 1272/BGD&§T ngµy 06/09/2011 cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÒ h­ư­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc điều chỉnh nội dung chương trình sách giáo khoa.

C¨n cø vµo c«ng v¨n Sè 1151/SGD&§T –GDTrH ngµy 16/08/2011 cña Gi¸m ®èc Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thanh Ho¸ vÒ h­ư­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc.

        Nhµ tr­­ưêng chóng ta x©y dùng môc tiªu vµ c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu nh­ư­ sau:

        Môc tiªu phÊn ®Êu: “X©y dùng nhµ tr­ường cã nÒ nÕp d¹y vµ häc tèt, cã chÊt l­ượng ®µo t¹o gi¸o dôc ngµy mét ph¸t triÓn, mét m«i tr­ường xanh, s¹ch, ®Ñp. §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc, tËp trung n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn, tiÕp tôc ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn ,häc sinh tÝch cùc.

Thùc hiÖn ChØ thÞ 06/CT-TW cña bé chÝnh trÞ vÒ cuéc vËn ®éng “häc tËp vµ lµm theo tÊm g­­ư¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” vµ tiÕp tôc thùc hiÖn chØ thÞ 33 / 2006 /CT –TTg cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ “ Chèng tiªu cùc trong thi cö vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc “.TriÓn khai thùc hiÖn chØ thÞ sè 40/2008/CT-BGD cña bé tr­ư­ëng Bé gi¸o dôc ‘X©y dùng tr­­ưêng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc” .-N©ng cao chÊt l­ư­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¸o dôc,-  TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc- ®æi míi c¬ chÕ tµi chÝnh gi¸o dôc ®Çu t­ư­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt bæ sung trang thiÕt bÞ d¹y häc, c¶i t¹o c¶nh quan s­ư­ ph¹m ®¸p øng tèt c¸c ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc.Ch¨m lo, ®Çu t­ư­ ph¸t triÓn ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý.Tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc néi dung, ch­­ư¬ng tr×nh, t¨ng c­­ưêng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ t­ư­ duy s¸ng t¹o, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn theo h­íng hiÖn ®¹i vµ héi nhËp, ®¸p øng yªu cÇu x· héi . Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc.

Tr¸ch nhiÖm cña Tr­ư­êng THPT TrÇn Phó Nga S¬n vµ mçi c¸n bé gi¸o viªn  X©y dùng phong c¸ch nhµ gi¸o §¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o. Häc sinh th©n thiÖn s¸ng t¹o vµ v¨n minh chän 2 néi dung víi nhiÖm vô cô thÓ:  

- Gi¸o dôc kü n¨ng sèng - §æi míi ph­ư­¬ng ph¸p d¹y häc

II. ChØ tiªu cô thÓ:

          a. §èi víi häc sinh

* Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­ư­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh,thùc hiÖn ®iÒu lÖ Trường THPT cña bé vµ néi qui cña tr­ư­êng. Thùc hiÖn nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö, kh¾c phôc ngåi sai líp. Thùc hiÖn x©y dùng tr­ư­êng häc th©n  thiÖn häc sinh tÝch cùc, c«ng t¸c an toµn giao th«ng, trËt tù an ninh, an toµn x· héi .

 * VÒ ®¹o ®øc häc sinh: 95% ®¹t lo¹i kh¸ tèt trë lªn.   4,5% TB  ,    0,5% yÕu

 * VÒ v¨n ho¸ : Cã häc sinh giái toµn diÖn 1%, 30% häc sinh kh¸, häc sinh  lªn líp th¼ng 98% trë lªn.

   - Häc sinh giái TØnh phÊn ®Êu gi÷ ë møc hai con sè 60 gi¶i (V¨n ho¸ vµ TT QP ) vµ thi ®ç §¹i Häc 60-70 häc sinh , cao ®¼ng trªn 110 häc sinh .(N¨m häc 2010- 2011 tÝnh ®Õn thêi ®iÓm cã kho¶ng 60 häc sinh thi ®ç §¹i häc vµ 120 häc sinh thi ®ç vµo c¸c tr­ư­êng Cao ®¼ng. Cã trªn 50 häc sinh cã giÊy b¸o nguyÖn väng 2-3 ). 

   - Tû lÖ TN 12 n¨m häc 2011– 2012 phÊn ®Êu ®¹t 85 %.Tû lÖ HS líp 12 tèt nghiÖp n¨m 2010- 2011 : 98,88% (611 HS) v­­ưît 18,88 % so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra.

b, §èi víi gi¸o viªn : 100% c¸n bé gi¸o viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt  chÊp hµnh nghiªm ph¸p luËt. Thùc hiÖn ®óng néi quy quy chÕ cña nhµ tr­ư­êng, nhiÖm vô cña ng­ư­êi gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, cña ng­êi qu¶n lý. Thùc hiÖn mçi ng­­ưêi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ tÊm g­­ư¬ng ®¹o ®øc,tù häc vµ s¸ng t¹o

Chuyªn m«n: C¸c ®/c ®· ®­­ưîc c«ng nhËn hÕt h¹n tËp sù phÊn ®Êu ®¹t gi¸o viªn giái

TuyÕn tr­ư­êng vµ côm huyÖn. §· cã 6 ®ång chÝ ®¹t gi¸o viªn giái cÊp tØnh ( H­­ư¬ng, Phong, Th¶o, Giang, Hµ , Nhung), NÕu tæ chøc thao gi¶ng TØnh ®ît tiÕp phÊn ®Êu thªm 2 §/C . Trªn c¬ së ®ã cã 80% trë lªn ®¹t lao ®éng tiªn tiªn xuÊt s¾c, 8-10 ®/c ®¹t danh hiÖu gi¸o viªn giái hoÆc chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së vµ tØnh.

c. §èi víi tËp thÓ : PhÊn ®Êu danh hiÖu tr­­ưêng tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp TØnh.

  III. C¸c gi¶i  ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu vµ chØ tiªu phÊn ®Êu ®· ®Ò ra

1. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ư­ t­ư­ëng ®¹o ®øc.

    ­ưíi sù l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng nhµ tr­­ưêng chóng ta ph¶i lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc t­ư­ t­­ưëng ®¹o ®øc trong c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh. Tr­ư­íc hÕt trong c¸n bé gi¸o viªn ph¶i nhËn thøc ®­îc 6 quan ®iÓm t­ư­ t­ư­ëng chØ ®¹o trong nghÞ quyÕt TW 2 kho¸ 8 vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o, nh÷ng kÕt luËn cña héi nghÞ TW 6 kho¸ 9. Mçi c¸n bé gi¸o viªn thùc sù lµ tÊm g­­ư¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo.Tæ chøc vµ nghiªm tóc häc tËp Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11, Tỉnh đảng bộ 17, Huyện Đảng bộ 21, nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong c¸n bé gi¸o viªn( Theo tiªu chuÈn ®¹o ®øc nhµ gi¸o) ,

        ChØ thÞ sè 40/2008/CT-BGD&§T ngµy 22/07/2008 cña bé tr­­ưëng bé gi¸o dôc & ®µo t¹o ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­­ưêng häc th©n thiÖn,häc sinh tÝch cùc. Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc chÞu khã v­ư­¬n lªn trong häc tËp kÝnh thÇy mÕn b¹n, t«n träng ph¸p luËt. Thùc hiÖn nghiªm luËt ph¸p, néi quy quy chÕ cña nhµ tr­ư­êng. X©y dùng ý thøc tù gi¸c trong häc tËp , b¹n bÌ ®oµn kÕt th©n thiÖn vµ hîp t¸c gióp ®ì nhau trong häc tËp vµ c«ng t¸c .

2. X©y dùng c¸c tæ chøc trong nhµ tr­ư­êng v÷ng m¹nh.

   D­íi sù l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng. Nhµ t­r­ư­êng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mäi mÆt:

     §Ó c¸c tæ chøc quÇn chóng trong nhµ tr­ư­êng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng . TÝnh tù gi¸c trong gi¶ng d¹y häc tËp, trong viÖc thùc hiÖn néi quy quy chÕ trong nhµ tr­­ưêng. Trong viÖc tù häc tËp rÌn luyÖn tu d­ư­ìng phÊn ®Êu v­ư­¬n lªn. Lµ m«i tr­ư­êng lµnh m¹nh trong gi¸o dôc héi viªn ®oµn viªn, ng¨n ngõa c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc vµ c¸c tÖ n¹n x· héi x©m nhËp vµo c¸c tæ chøc vµ nhµ tr­ư­êng. C¸c tæ chøc quÇn chóng phÊn ®Êu ®¹t ®­îc c¸c ®¬n vÞ v÷ng m¹nh, c¸c tæ chøc tiªn tiÕn, tæ chøc c¸c tæ chuyªn m«n ®i vµo ho¹t ®éng cã nÒ nÕp.

1. Tæ To¸n Tin : 15: §/C H­ư­¬ng Lan : Tæ tr­ư­ëng,TrÞnh  Hoan :Tæ phã. (To¸n: Hoa, Hoan, Lan ,Ngoan, §iÒn, Hång, Thóy, Toµn, Håi, Thu. Tin: HuÖ, Nhung, Anh ).

Hîp ®ång M«n To¸n :  Mai ,    m«n Tin : Nhung,

2. Tæ Lý – C«ng nghÖ : 10: §/C NguyÔn V¨n Thanh:Tæ tr­ư­ëng,NguyÔn V¨n Quang Tæ phã ( Loan, H­ư­ng ,Thuû,Thanh, §iÒng, S Mai, Dòng ,Quang ,B×nh , HuÖ HD).

3. Tæ Ho¸ häc : 05 : §/C TrÇn H¹nh Tæ tr­ư­ëng, L­u Kh¸nh tæ phã ( H¹nh , Kh¸nh, §¹i , Ph¸c, T©m )

4. Tæ Sinh – Kü thuËt: 07: §/C Ph¹m ThÞ  Lµi : Tæ tr­­ưëng; Tæ phã Hoµng ThÞ  Nam ( Lµi, DiÖu,Trinh, Nam, Lª Dung, Sang)  Hîp ®ång ThÇy  Roanh

5. ThÓ dôc - QP: 06 : §/C TrÞnh Ngäc Phong Tæ tr­ư­ëng , NguyÔn V¨n Giang tæ phã (Phong, §¹i, Giang, Hµ, NghÜa, D­¬ng ) ;

6. Tæ V¨n : 10 : §/C TrÇn Mai :Tæ tr­ư­ëng, Mai H­­ư¬ng  Tæ phã. (V¨n: H¹nh, Thuû, H­­ư¬ng, TrÇn Mai, Th¸i, TuyÕt, Lý Mai, TiÕn;  Hîp ®ång: Dung,  

7. Anh v¨n: 07 :§/C Ph¹m L­ư­¬ng :Tæ tr­­ưëng, Ph¹m YÕn Tæ phã (LÜnh, YÕn, L­­ư¬ng, Thoan, Ngäc, H­­ư¬ng, DiÖp ) ;

8. Tæ Sö - §Þa - GDCD: 11: §/C Bïi Hoan :Tæ tr­ư­ëng, NguyÔn Th¶o: Tæ phã.( M«n Sö:  Nga, Ng. H­ư­¬ng, H¶i ; §Þa: Lan, Thuú Dung, Th¶o; GDCD: Bïi Hoan, Lu©n, Lan H­­ư¬ng) Hîp ®ång ,Hoa, Sen;

 9. Tæ hµnh chÝnh: 10 : §/C ThÞnh ThÞ Thanh Xu©n Tæ tr­ư­ëng , ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña tæ ( §/C C­­ưêng, QuÕ, Xu©n, Ngµ, LÞch, VÜnh, T­ư­ëng, Hoµ, NguyÖt ,Vui).

- §ång chÝ tæ tr­ư­ëng thø 2 hµng tuÇn thu vµ ký vµo lÞch b¸o gi¶ng, ký gi¸o ¸n cña gi¸o viªn ®Ó t¹i V¨n phßng Tæ.

- C¸c tæ chuyªn m«n lµm tèt c«ng t¸c chuyªn m«n. - Ph©n c«ng ng­ư­êi d¹y thay   

- Ph©n c«ng chuyªn m«n - Tæ chøc thùc tËp, thao gi¶ng ,viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.

§¶m b¶o sinh ho¹t chuyªn m«n theo quy ®Þnh 1 th¸ng 2lÇn.

·       Tæ chñ nhiÖm:

+ Khèi 11 : TrÞnh V¨n Hoan  + Khèi 12 : §ç  ThÞ  Thuû   + Khèi 10 :  §ç  B¸ §¹i                         

3. Lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý trong nhµ tr­ư­êng. Héi ®ång nhµ tr­ư­êng 2 th¸ng häp 1 lÇn vµo chiÒu thø 5 tuÇn thø 2 cña th¸ng

a. Qu¶n lý vÒ nÒ nÕp d¹y vµ häc:

+NÒ nÕp d¹y: - Lªn líp ®Çy ®ñ ®óng giê kh«ng vµo muén ra sím. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­ư­íc lªn líp, æn ®Þnh tæ chøc. KiÓm tra bµi cò. D¹y häc ph¶i n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm gi¶ng bµi theo ph­­ư¬ng ph¸p míi, ®æi míi ph­­ư¬ng ph¸p d¹y häc theo h­­ưíng gi¶m t¶i (phiÕu häc tËp chø kh«ng ph¶i ®Ò kiÓm tra), cñng cè bµi. H­­ưíng dÉn häc sinh häc ë nhµ, thi häc kú nhµ tr­êng tæ chøc thi chung yªu cÇu tæ hµnh chÝnh lªn danh s¸ch phßng thi c¸c tæ chuyªn m«n bè trÝ ra ®Ò.- æn ®Þnh tæ chøc líp: Cã lêi chµo hái cña gi¸o viªn vµ häc sinh tr­ư­íc vµ sau mçi tiÕt d¹y.Ghi vµo sæ ®Çu bµi nh÷ng häc sinh v¾ng tiÕt häc. Ghi râ cã phÐp hay kh«ng cã phÐp(B¾t buéc)

- KiÓm tra bµi cò: Tèi thiÓu 1 em/ 1 tiÕt ghi trong sæ ®Çu bµi ( B¾t buéc)

- Khi nghØ d¹y: Ph¶i cã giÊy b¸o c¸o. Bµn giao chuyªn m«n: (Kh«ng nãi lêi). GiÊy b¸o c¸o tæ tr­­ưëng cuèi tuÇn n¹p l¹i cho l·nh ®¹o trùc. NghØ d¹y v× viÖc riªng b¸o c¸o Ban gi¸m hiÖu nh­ng ph¶i tù  bè trÝ chuyªn m«n sau ®ã.( H¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh­­ưng ph¶i thËt sù cÇn thiÕt, nÕu qu¸ 3 ngµy trªn 1 häc kú th× kh«ng ®¹t lao ®éng tiªn tiÕn  )

- Gi¸o viªn bé m«n cuèi kú tæng hîp sè tiÕt v¾ng cña häc sinh nÕu v¾ng 1/3 sè tiÕt th× kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn kiÓm tra häc kú .

- §¸nh gi¸ giê häc ph¶i kh¸ch quan , kh«ng chØ theo chiÒu 1 phÝa thÇy hoÆc trß mµ c¶ hai phÝa, kÕt qu¶ giê d¹y lµ cã phÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­­ưêi thÇy trong ®ã. Kh«ng ®­­ưîc ®uæi häc sinh ra ngoµi trong c¸c giê häc nÕu häc sinh vi ph¹m ghi vµo sæ ®Çu bµi ®Ó gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ líp ®¸nh gi¸.

+ NÒ nÕp häc: Trang phôc ®Õn tr­ư­êng cña häc sinh : MÆc ¸o tr¾ng quÇn mµu theo qui ®Þnh cña tr­ư­êng c¶ s¸ng , chiÒu trong c¸c buæi häc, phï hiÖu ®­­ưîc may chÆt vµo bªn ngùc tr¸i  ¸o. Trang phôc mïa ®«ng theo sù  thèng nhÊt cña phô huynh.

Thùc hiÖn tèt néi qui cña tr­êng vµ ®iÒu lÖ tr­­ưêng THPT

Thùc hiÖn vµ lµm tèt c«ng t¸c an toµn giao th«ng  ( Cæng tr­­ưêng Tù qu¶n )

+ §i häc ®Çy ®ñ ®óng giê, ph¶i mang s¸ch, vë ,®å dïng häc tËp chuÈn bÞ tõ nhµ ,häc bµi lµm bµi ®Çy ®ñ, kh«ng bá tiÕt , cã tói ®ùng bµi kiÓm tra, ®Õn tr­­ưêng  häc ph¶i cã s¸ch gi¸o khoa, cã vë ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ  ë mçi häc sinh. L­­ưu tr÷ c¸c bµi kiÓm tra trong häc kú vµ trong n¨m häc, ®Ò nghÞ bªn §oµn c¸c ®ång chÝ tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ thi ®ua, ®­ư­a vµo chØ tiªu thi ®ua cña §oµn vµ ®¸nh gi¸ gi¸o viªn chñ nhiÖm líp. ( Phèi kÕt hîp )

+ C¸c giê häc thùc hµnh yªu cÇu 100%h/s ra s©n b·i. Em nµo kh«ng thùc hµnh ®­­ưîc th× thÇy gi¸o cho kiÕn tËp (Kh«ng cã h/s trong líp, trùc nhËt kho¸ cöa líp.)

- Häc sinh trùc nhËt líp, em gi÷  sæ ®Çu bµi, hoÆc c¸n bé líp  nhËn sæ ®Çu bµi hµng ngµy t¹i Th­ư­ viÖn ®Çu buæi häc, cuèi buæi häc ph¶i göi l¹i Th­ viÖn. Khi nhËn sæ göi l¹i phiÕu m­­ưîn. Khi tr¶ nhËn l¹i phiÕu göi.(§/c Hoµ chuÈn bÞ phiÕu)

- Cuèi tuÇn em gi÷  sæ ®Çu bµi tæng hîp sæ theo nh÷ng môc ®· h­ư­íng dÉn. Giê tèt, kh¸, trung b×nh, ®iÓm ³ 5 , < 5, tuyªn d­¬ng, phª b×nh. Gi¸o viªn chñ nhiÖm xem kiÓm tra ký vµo sæ. LÊy sè liÖu tæng hîp ghi vµo sæ chñ nhiÖm. Tæng hîp cuèi tuÇn, tõng th¸ng.

b. Qu¶n lý nÒ nÕp c«ng t¸c chñ nhiÖm:

    Qu¶n lý tèt häc sinh cã sè liÖu vµ th«ng tin chÝnh x¸c trong viÖc tuyªn d­­ư¬ng, phª b×nh häc sinh. §Ó ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm vµo cuèi kú. Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn bé m«n ph¶i th­ư­êng xuyªn trao ®æi víi nhau vÒ t×nh h×nh häc sinh . C¸c ThÇy c« gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i cã sè ®iÖn tho¹i cña gia ®×nh häc sinh ®Ó liªn l¹c.  

-  Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc häc sinh häc tËp kü c¸c ®iÒu vÒ néi quy häc sinh:   §iÒu 38:  NhiÖm vô cña häc sinh  ,  §iÒu 39:  QuyÒn cña häc sinh 

§iÒu 40:Hµnh vi ng«n ng÷ øng xö, trang phôc. §iÒu 41: C¸c hµnh vi cÊm ®èi víi HS  

 -  C¸c møc ®é kû luËt vµ quy tr×nh tiÕn hµnh.(Ghi trong sæ chñ nhiÖm) ,Häc sinh vi ph¹m GVCN cho häc sinh viÕt b¶n kiÓm ®iÓm , tËp thÓ líp häp xÐt ®Ò nghÞ møc ®é kû luËt. NÕu tõ khiÓn tr¸ch tr­ư­íc héi ®ång kû luËt th× göi biªn b¶n lªn nhµ tr­ư­êng.

 -  Cho häc sinh häc tËp vÒ tiªu chÈn ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc lùc.(Cã trong sæ chñ nhiÖm) NÕu sæ chñ nhiÖm ch­­ưa cã v¨n th­ ®¸nh m¸y ph« t« cho mçi líp mét b¶n cho häc sinh häc tËp.Theo QD sè 40/BGD 2006

- Trªn bµn gi¸o viªn ph¶i lu«n cã s¬ ®å chç ngåi cña häc sinh trong 1 líp. hoÆc mçi gi¸o viªn ph¶i cã s¬ ®å líp m×nh d¹y do gi¸o viªn chñ nhiÖm s¾p xÕp.

- Cho häc sinh häc tËp néi quy nhµ tr­­ưêng vµ ®iÒu lÖ nhµ tr­êng.

- Lµm tèt c«ng t¸c theo dâi vµ ghi sæ chñ nhiÖm. Hµng th¸ng nhµ tr­êng kiÓm tra. §Æc biÖt theo dâi häc sinh c¸ biÖt ghi chÐp cña gi¸o viªn chñ nhiÖm,ph¶i ghi ®Çy ®ñ, cã ngµy th¸ng râ rµng.-  Gi¸o viªn chñ nhiÖm hµng tuÇn cã kÕ ho¹ch sau tiÕt sinh ho¹t ngµy thø 7 hoÆc sau tiÕt chµo cê ngµy thø 2 m­în sæ c¸i t¹i v¨n th­ư­ chuyÓn tõ sæ ®Çu bµi sang sæ c¸i nh÷ng häc sinh nghØ cã phÐp, kh«ng phÐp, bá tiÕt, cuèi th¸ng tæng hîp ngµy nghØ cña häc sinh tõng th¸ng.

Giê Chµo cê ®Çu tuÇn gi¸o viªn ThÓ dôc phô tr¸ch ®¸nh gi¸ xÕp  lo¹i.

Giê sinh ho¹t cuèi tuÇn ®ång chÝ Vui theo dâi ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ( NÕu ®ñ thêi l­­ưîng xÕp tèt , ®¹t 30-35 phót xÕp kh¸ , 20 - 30 phót xÕp TB , cßn l¹i xÕp yÕu )

 Gi¸o viªn chñ nhiÖm cuèi tuÇn tæng hîp v¾ng häc  nÕu häc sinh nghØ häc 01 buæi th× th«ng b¸o mêi phô huynh ®Ó trao ®æi .Häc sinh nghØ häc kh«ng phÐp 5 buæi trë lªn trong häc kú xÕp h¹nh kiÓm yÕu

                    KiÓm tra theo dâi ban gi¸m hiÖu §TN+ Tæ chñ nhiÖm + §/C vui

  c. Qu¶n lý n©ng cao chÊt l­ư­îng gi¶ng d¹y vµ thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n

          - C¸c tæ chuyªn m«n lªn ph©n phèi ch­ư­¬ng tr×nh c¸c tiÕt häc theo khung ch­­ư¬ng tr×nh cña Bé , Së  vµ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y cña hiÖu tr­­ưëng theo h­­ưíng ®æi míi ch­ư­¬ng tr×nh . C¸c tæ chuyªn m«n sinh ho¹t tæ nhãm vµo c¸c buæi chiÒu thø  5 tuÇn 1 vµ tuÇn 3 cña th¸ng .

- Gi¸o viªn lªn líp ph¶i so¹n bµi tr­ư­íc: C¸c tiÕt «n tËp, kiÓm tra, tr¶ bµi cã trong ph©n phèi ch­ư­¬ng tr×nh lµ ph¶i so¹n ®Çy ®ñ. KiÓm tra 1 tiÕt ph¶i cã ®Ò kiÓm tra, h­ư­íng dÉn chÊm. ChuÈn bÞ ®å dïng thÝ nghiÖm thùc hµnh nÕu cã ph¶i ®¨ng ký víi thiÕt bÞ vµ phßng m¸y . Bµi so¹n ph¶i ghi ngµy so¹n ngµy lªn líp. ë c¸c líp. Bµi so¹n theo h­­ưíng ®æi míi ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh. Mçi häc kú ph¶i thùc hiÖn 1 gi¸o ¸n ®iÖn tö.

- C¸c ®ång chÝ phô tr¸ch thÝ nghiÖm, th­ư­ viÖn ph¶i cã sæ s¸ch ghi chÐp theo dâi ®èi víi gi¸o viªn m­ư­în sö dông ®å dïng d¹y häc. Cuèi th¸ng, kú, cuèi n¨m cã b¸o c¸o l¹i cho ban gi¸m hiÖu vµ hiÖu tr­­ưëng. 

- Thùc hiÖn nghiªm tóc ph©n phèi ch­¬ng tr×nh cña Bé, thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ghi tiÕt d¹y, tªn bµi d¹y trong sæ ®Çu bµi. §/c nµo kh«ng ghi coi nh­ kh«ng thùc hiÖn ®óng quy chÕ chuyªn m«n (Gi¸o viªn d¹y c¸c m«n chän ë c¸c líp chän ®· ®­îc h­­ưíng dÉn trong häc nghiÖp vô). Ph¶i ghi theo ®óng ph©n phèi ch­¬ng tr×nh cña Bé cña tr­­ưêng ®· ®­îc gi¸m ®èc së phª duyÖt.

- KiÓm tra chÊm bµi theo ®óng quy ®Þnh: Ghi ®iÓm vµo sæ c¸i, theo ®óng h­­ưíng dÉn: Th¸ng 9, th¸ng 01 ph¶i cã mét con ®iÓm kiÓm tra 15 phót, th¸ng 10, th¸ng 02 thªm mét con ®iÓm kiÓm tra viÕt, th¸ng 11, th¸ng 03 nh÷ng m«n 2 tiÕt trë lªn ph¶i cã ba con ®iÓm, th¸ng 12 vµ th¸ng 04 ®ñ l­­ưîng ®iÓm thµnh phÇn. §Ò kiÓm tra 15 phót ph¶i ®­ư­îc ghi vµo gi¸o ¸n, thay vµo môc kiÓm tra miÖng - C©u hái kiÓm tra miÖng. H¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng tr­­ưêng hîp sai sãt söa ch÷a. NÕu cã söa ch÷a ph¶i söa ®óng quy ®Þnh. (Söa ®óng quy ®Þnh: G¹ch con ®iÓm sai b»ng mùc ®á, viÕt con ®iÓm ®óng b»ng mùc ®á lªn phÝa trªn vÒ bªn ph¶i con ®iÓm sai. Söa sai quy ®Þnh: Kh«ng ®­a vµo xem xÐt thi ®ua, d¸n sæ, tÈy xo¸ b»ng bót xo¸). Nh­­ưng söa ®óng 10 con ®iÓm trë lªn ë tÊt c¶ c¸c sæ cña mét m«n 1 ng­­ưêi sÏ kh«ng ®­­ưîc dù b×nh lao ®éng Tiªn tiÕn. Vµo tuÇn cuèi hµng th¸ng v¨n th­ (§/c Hoµ) sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra t­­ư vÊn nhËn xÐt c¸c sæ ®Ó hiÖu tr­­ưëng ký.

        Theo dâi ghi chÐp ho¹t ®éng gi¸o dôc  trong tr­ư­êng, tæng hîp cuèi tuÇn ®ång chÝ Vui ,cuèi th¸ng th­­ư ký héi ®ång , c¸c tæ chøc c¸c bé phËn ®­ư­îc ph©n c«ng tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cho §/C hiÖu tr­ư­ëng 

- Tæ chøc thùc tËp thao gi¶ng, dù giê rót kinh nghiÖm mçi ®/c gi¸o viªn thao gi¶ng mçi häc kú 1 tiÕt. C¸c tæ chuyªn m«n bè trÝ ng­ư­êi dù giê vµ ®iÒu chØnh lÞch thao gi¶ng cña tæ ®Ó 1 giê thao gi¶ng cã Ýt nhÊt 3 ng­­ưêi cïng bé m«n tham dù, ®èi víi m«n cã 4 gi¸o viªn trë lªn. V× vËy gi¸o viªn ®Çu n¨m ph¶i ®¨ng ký lÞch thao gi¶ng víi tæ tr­ư­ëng. Dù giê häc kú I: 5 tiÕt, häc kú II: 5 tiÕt. B×nh qu©n 1 th¸ng dù ®­îc mét giê. Dù giê ph¶i ghi chÐp cô thÓ dù giê cña ai ngµy nµo? TiÕt thø mÊy? §Ò bµi d¹y? Cã nh÷ng ai cïng dù ? Rót kinh nghiÖm vµo sæ dù giê. Giao cho chi §oµn gi¸o viªn , c«ng ®oµn tæ chøc d¹y mÉu rót kinh nghiÖm vÒ ®æi míi ph­­ư¬ng ph¸p, mét sè bµi ë tÊt c¶ c¸c m«n d¹y. C¸c tæ chuyªn m«n chñ ®éng ®Ò xuÊt víi Ban gi¸m hiÖu.

     - Mçi c¸ nh©n lµm mét ®å dïng d¹y häc cã gi¸ trÞ. Cuèi n¨m sÏ tæ chøc xÕp lo¹i

     - Tæ chøc tèt thi häc sinh giái ®èi víi häc sinh khèi 11 cÊp tr­ư­êng ë c¸c m«n: To¸n, Lý, Ho¸, Sinh, V¨n, Sö, §Þa, GDCD, Ngo¹i ng÷, Tin häc . ë c¸c líp th­ư­êng mçi m«n lÊy 1 - 2 em, ë líp  mòi nhän lÊy 10 em. N¾m b¾t häc sinh kh¸ giái lµm c¬ së cho viÖc båi d­­ưìng häc sinh thi ®¹i häc vµ lµm c¬ së båi d­­ưìng thµnh lËp ®éi tuyÓn  häc sinh giái khèi 12. Cã kÕ ho¹ch båi d­­ưìng gi¸o viªn cho gi¸o viªn ®i häc cao häc vµ thu hót häc sinh giái t×nh nguyÖn vµo tr­êng. Khi cã ®iÒu kiÖn vÒ tµi chÝnh vµ ®iÒu kiÖn gi¸o viªn cø mçi n¨m cho mét ng­êi ®i häc cao häc sau nµy häc xong c«ng t¸c l©u dµi t¹i nhµ tr­êng THPT TrÇn Phó Nga S¬n (Tr­ư­êng ®¶m b¶o l­¬ng cho ng­êi ®i häc) c¸n bé gi¸o viªn ph¶i ®¨ng ký tr­ư­íc. §éng viªn c¸c héi khuyÕn häc, ch÷ thËp ®á, cÊp häc bæng, thùc hiÖn viÖc miÔn häc phÝ vµ häc thªm cho nh÷ng häc sinh ®¹t häc sinh giái toµn diÖn vµ cã gi¶i trong kú thi häc sinh giái cÊp tØnh c¸c m«n v¨n ho¸ khi häc sinh líp 9 dù thi ®Ëu vµo tr­­ưêng  (c¸c thÇy, c« sÏ tuyªn truyÒn  m¹nh mÏ trong gi¸o viªn trong häc sinh ®Ó thu hót häc sinh giái vÒ häc t¹i nhµ tr­­ưêng) .

- Cã kÕ ho¹ch båi d­­ưìng häc sinh giái khèi 12 ®i dù thi tuyÕn TØnh song song víi viÖc båi d­ư­ìng cã träng ®iÓm häc sinh thi ®¹i häc.

- Tæ chøc kiÓm tra cuèi kú 1 vµ cuèi n¨m häc, yªu cÇu coi thi nghiªm tóc t¹o ra sù chuyÓn biÕn thËt m¹nh mÏ vÒ nhËn thøc trong c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh trong

viÖc kiÓm tra, chÊm bµi, KiÓm tra kh¶o s¸t chÊt l­ư­îng ,häc thËt vµ thi thËt.

- T­ưêng tæ chøc c¸c líp häc thªm theo yªu cÇu cña phô huynh vµ häc sinh. ë c¸c líp häc thªm ph¶i cã sæ ®Çu bµi, ng­­ưêi d¹y ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cao bï ®¾p kiÕn thøc cho c¸c em mét c¸ch v÷ng ch¾c ph¶i ký vµo sæ hµng buæi lµ c¬ së ph¸p lý thu chi,c¸c m«n v¨n vµ ngo¹i ng÷ häc thªm 1/2 tuÇn , riªng m«n Anh v¨n  k12 häc thªm tuÇn 1 buæi yªu cÇu gi¸o viªn d¹y ph¶i n©ng cao tr×nh ®é vµ chÊt l­ư­îng , gi¸o viªn chñ nhiÖm cã kÕ ho¹ch thu tiÒn häc thªm n¹p vÒ quü hµng th¸ng vµo 15 - 20 kÕ to¸n lªn kÕ ho¹ch chi gi¸o viªn d¹y ®Õn thñ quü nhËn tiÒn. Hai th¸ng c¸c gi¸o viªn d¹y ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra vµ bµi kiÓm tra buæi chiÒu cho §/C H¶i

- Tæ chøc «n tËp cho häc sinh khèi 12 mét c¸ch chu ®¸o vµ cã tr¸ch nhiÖm cao ®Ó cho c¸c em n¾m ®­­ưîc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n. Tæ chøc thi thö rót kinh nghiÖm ®Ó c¸c em b×nh tÜnh chñ ®éng b­ư­íc vµo kú thi tèt nghiÖp ®¹t chÊt l­îng cao. §ång thêi tæ chøc thËt tèt c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô k× thi.

- Tæ chøc häc nghÒ vµ thi nghÒ cho häc sinh khèi 12 theo ch­ư­¬ng tr×nh 75 tiÕt cã chÊt l­­ưîng ®Ó sau khi c¸c em tèt nghiÖp ®­îc häc ®­îc biÕt mét nghÒ c¬ b¶n. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó khuyÕn khÝch häc sinh tèt nghiÖp cã ®iÓm céng thªm ( §¹t lo¹i Giái: 2 ®iÓm,  §¹t lo¹i kh¸: 1,5 ®iÓm vµ  §¹t lo¹i Trung b×nh: 1 ®iÓm. §ång thêi ph¶i chó träng häc nghÒ phæ th«ng líp 11 ®óng ®ñ theo ph©n phèi ch­­ư¬ng tr×nh  , yªu cÇu c¸c em häc sinh ph¶i ®i häc ®óng , ®ñ con sè ®¶m b¶o kiÕn thøc ®Ó ®­­ưîc häc ch­­ư¬ng tr×nh 75 tiÕt tham gia cÊp chøng chØ nghÒ .Lµm tèt c«ng t¸c h­­ưíng nghiÖp cho häc sinh häc sinh khèi 10, 11 häc h­ư­íng nghiÖp vµo chiÒu thø 5 tuÇn thø 4 cuèi th¸ng , chän tr­ư­êng thi phï hîp víi søc m×nh (Gi¸o viªn chñ nhiÖm, bé m«n ph¶i hÕt søc coi träng) Theo dâi gi¸m s¸t kiÓm tra ban gi¸m hiÖu + §/C Vui

d. Lµm tèt c«ng t¸c: Sinh ho¹t, vÖ sinh 15phót ®Çu giê häc, thÓ dôc gi÷a giê x©y dùng nhµ tr­­ưêng cã mét c¶nh quan s­ ph¹m vµ m«i tr­ư­êng xanh s¹ch ®Ñp.

- Gi¸o viªn chñ nhÞªm cã tr¸ch nhiÖm h­ư­íng dÉn líp sinh ho¹t 15 phót ®Çu giê theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr­ư­êng. Víi néi dung: §äc b¸o tËp h¸t, ch÷a bµi tËp, hoÆc sinh ho¹t néi bé. NÕu líp ®· tù qu¶n sinh ho¹t 15 phót ®Çu giê ®­îc th× gi¸o viªn chØ cÇn lªn líp 15 phót/1 buæi. Cßn nÕu ch­ư­a tù qu¶n ®­ư­îc th× ph¶i lªn ë tÊt c¶ c¸c buæi sinh ho¹t, §/c Vui  theo dâi chÆt chÏ ®Ó cã sè liÖu chÝnh x¸c b¸o c¸o cho ban gi¸m hiÖu vµ xem xÐt thi ®ua cuèi kú cuèi n¨m.

      - Gi¸o viªn chñ nhiÖm h­ư­íng dÉn tæ chøc vÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. VÖ sinh c«ng

céng theo vÞ trÝ ®· ®­îc ph©n c«ng cô thÓ cho tõng líp. Theo lÞch chung cña nhµ tr­êng nªu trong kÕ ho¹ch hµng tuÇn. NÕu líp ®· râ khu vùc vÖ sinh vµ tù gi¸c lµm gi¸o viªn chñ nhiÖm kh«ng ph¶i lªn líp mµ cã kÕ ho¹ch theo dâi nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

    §/c NguyÖt cã nhiÖm vô theo dâi ®¸nh gi¸ ë c¸c líp mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó ®­­ưa

vµo nhËn xÐt thi ®ua. ( NÕu §/C NguyÖt xin nghØ tæ Hµnh chÝnh cö ng­êi theo dâi)

- HÕt tiÕt häc thø  2 c¸c em häc sinh tù tËp thÓ dôc 10 phót th­ gi¶n theo kh¶ n¨ng cña mçi c¸ nh©n.ThÓ dôc- QP chÝnh kho¸ ngoµi trêi yªu cÇu häc sinh ra s©n b·i 100%. Em nµo cã lý do kh«ng tËp ®­ư­îc cho kiÕn tËp ë mét vÞ trÝ thÝch hîp ®éi cê, ®á ban nÒ nÕp, gi¸m thÞ, tæ thÓ dôc lu«n lu«n kiÓm tra theo dâi ®Ó ®­­ưa vµo thi ®ua.

- Ban lao ®éng cã kÕ ho¹ch bæ sung cho c¸c líp lao ®éng vÖ sinh hµng tuÇn, ®µo hè r¸c theo vÞ trÞ quy ®Þnh ch¨m bãn c©y xanh c©y c¶nh, san söa mÆt b»ng trång c©y t¹o dùng c¶nh quan cña nhµ tr­­ưêng cã mét m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp.

- Thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc ®Ò nghÞ c¸c bËc phô huynh gãp søc cïng nhµ tr­ư­êng tr¶ tiÒn söa ch÷a nhá  phôc vô cho ho¹t ®éng cña tr­­ưêng. §Ò xuÊt cña th­­ưêng trùc héi phô huynh 40.000 ®ång / phô huynh/n¨m

e. Lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng vµ b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt. c«ng t¸c thu chi c¸c kho¶n ®ãng gãp theo quy ®Þnh trong nhµ tr­ư­êng.

- B¶o qu¶n tèt c¬ së vËt chÊt hiÖn cã: bµn ghÕ nhµ häc, t­­ưêng rµo, phßng m¸y, c¸c nhµ lµm viÖc cña gi¸m hiÖu vµ c¸c ®oµn thÓ. Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ cña c«ng ®èi, víi häc sinh: Kh«ng ngåi lªn bµn kh«ng x« ®Èy bµn nghÕ kh«ng vÏ bËy viÕt bÈn lªn bµn. B¶o qu¶n tèt hÖ thèng ®iÖn, giao tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n bµn ghÕ cho tõng häc sinh theo s¬ ®å chç ngåi mµ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· s¾p xÕp. Tr­­ưíc khi ra vÒ sau buæi häc häc sinh trùc nhËt ph¶i cµi mãc c¸c cöa sæ, kho¸ cöa chÝnh b»ng kho¸ cña líp m×nh, b¶o vÖ tiÕp tôc kho¸ b»ng kho¸ thø 2 cña b¶o vÖ lÇn l­ư­ît ë tÊt c¶ c¸c líp (Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc theo dâi ®«n ®èc nh¾c nhë viÖc quy ®Þnh trªn ®èi víi líp m×nh) líp nµo kh«ng thùc hiÖn ®óng sÏ ph¹t b»ng tiÒn.

- §Çu mçi buæi häc b¶o vÖ më kho¸ cña b¶o vÖ. Em trùc nhËt ®Õn sím më kho¸ lµm trùc nhËt. Chèt c¸c chèt cöa chÝnh xuèng nÒn nhµ ®Ó khái bÞ giã ®Ëp. C¸c tµi s¶n cña líp häc trªn nhµ tÇng lµ ®Çy ®ñ ®ång bé. Líp nµo lµm h­ háng thiÕu tr¸ch nhiÖm ®Ó x¶y ra h­ háng mÊt m¸t c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ líp ®ã ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï b»ng hiÖn vËt hoÆc b»ng tiÒn víi thêi ®iÓm ®Ó x¶y ra h­ háng mÊt m¸t. B¶o vÖ nhµ tr­­ưêng cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ mäi tµi s¶n cña nhµ tr­ư­êng, nÕu mÊt m¸t ph¶i ®Òn bï. B¶o vÖ nhµ tr­ư­êng kh«ng cho bÊt cø mét ng­­ưêi nµo gÆp h/s vµ ThÇy gi¸o trong c¸c giê häc nÕu kh«ng cã sù cho phÐp cña ban gi¸m hiÖu.

       - Lµm tèt c«ng t¸c thu chi thùc hiÖn ®Þnh møc thu ®Þnh møc chi theo sù h­ư­íng dÉn cña tµi chÝnh. §¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c ®óng thñ tôc nghiªm cÊm viÖc lîi dông thu vµ chi vµo môc ®Ých c¸ nh©n cña bÊt cø thµnh viªn nµo trong nhµ tr­­ưêng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc nh¾c nhë, ®¶m b¶o hoµn thµnh chØ tiªu, theo tõng th¸ng, tõng häc kú vµ c¶ n¨m häc ®ång chÝ nµo ®¶m b¶o thu ®­­ưîc th× ®¨ng ký vµ cam kÕt tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh, nghiªm cÊm viÖc thu tiÒn häc sinh sö dông vµo môc ®Ých c¸ nh©n. Ng­­ưêi thu tiÒn ph¶i viÕt biªn lai cho häc sinh. NÕu viÕt sai kh«ng ®­­ưîc huû mµ tån trang ®Ó b¸o c¸o. NÕu mÊt bÞ ph¹t.

g. Lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua trong nhµ tr­­ưêng

         ­ưíi sù l·nh ®¹o cña chi bé ®¶ng . C¸c tæ chøc quÇn chóng trong nhµ tr­­ưêng ®éng viªn toµn thÓ c¸n bé, ®oµn viªn héi viªn trong nhµ tr­­ưêng. Cã ý thøc tù gi¸c thi ®ua trong c¸c ho¹t ®éng, c¸c phong trµo thi ®ua Theo chñ ®Ò n¨m häc. Nhµ tr­­ưêng, ban gi¸m hiÖu vµ c¸c tæ chøc theo dâi ®¸nh gi¸ thi ®ua hµng tuÇn hµng th¸ng, theo häc kú vµ c¶ n¨m häc cã c¸ch ®¸nh gi¸ khoa häc, víi nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c .§Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng. §éng viªn c¸c tæ chøc trong tr­ư­êng héi phô huynh, héi khuyÕn häc, cã nh÷ng phÇn th­­ưëng thÝch ®¸ng cho c¸c mÆt ho¹t ®éng vµ c¸c phong trµo thi ®ua ®­ư­îc tæng kÕt. Trªn c¬ së ®¨ng ký c¸c tiªu chÝ thi ®ua theo quy ®Þnh chung cña nhµ tr­­ưêng vµ c¸c tæ chøc.

          - C¸c tæ chuyªn m«n, c¸c c¸ nh©n ®¨ng ký thi ®ua trong th¸ng 9.

        KÝnh th­­ưa c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, th­ư­a c¸c ®/c c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn trong nhµ tr­ư­êng. N¨m häc 2011- 2012 nhµ tr­

Last update : 17/09/2011
 
 
Trang: 1 - Trang sau