Phân công trong ban giám hiệu
 

SỞ  GD VÀ ĐT THANH HOÁ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nga Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công trong ban giám hiệu

             giáo dục và đào tạo.

I . Hiệu trưởng : Ông Nguyễn Chí Cường

          Hiệu trưởng điều hành công việc theo chế độ thủ trưởng, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá , Huyện Uỷ, HĐND, UBND Huyện Nga Sơn , về mọi mặt hoạt động của nhà trường.

Hiệu trưởng phụ trách chung, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác:

1.Công tác tổ chức cán bộ (Tổ chức bộ máy,tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ giáo viên).

2. Công tác tuyển sinh học sinh đầu cấp(tiếp nhận chuyển lớp,chuyển trường của học sinh)

3. Hiệu trưởng là người quyết định thành lập và là chủ tịch của Hội đồng giáo dục trường , Hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật và một số hội đồng khác theo yêu cầu cụ thể của từng công việc, Công tác thanh tra.

4. Công tác kế hoạch, tài chính, tài sản.

5. Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên.

6. Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.

7. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

 8. Việc phân công các phó hiệu trưởng phụ trách các mặt công tác. Được Hiệu trưởng thông báo bằng văn bản trong hội nghị công nhân viên chức hàng năm.

9.  Hiệu trưởng thường xuyên giữ mối quan hệ với Sở Giáo dục và đào tạo Thanh Hoá , Huyện Uỷ, HĐND, UBND Huyện Nga Sơn .Với các phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo, với các phòng ban của UBND Huyện, Công đoàn ngành, với bí thư, chủ tịch các xã trong Huyện Nga Sơn.

10. Hiệu trưởng chủ trì các hội nghị giao ban hàng tuần gồm Giám hiệu, Bí thư chi bộ Đảng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Thanh niên, thư ký hội đồng nhà trường Chủ trì các hội nghị sơ kết, tổng kết hàng tháng, hàng kỳ của cơ quan. Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng điều hành công việc của nhà trường khi được uỷ quyền.

       II.  Phó Hiệu trưởng : Mai Đại Hải

         Phụ trách chuyên môn, công tác hội chữ thập đỏ, tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định các nhiệm vụ về hoạt động chuyên môn trong nhà trường cụ thể như sau:

1- Lập kế hoạch chưyên môn (Phân công giảng dạy)

2- Lập kế hoạch lên lớp của giáo viên (Thời khoá biểu)

3- Kiểm tra chuyên môn:  Kiểm tra sổ điểm, sổ cá nhân, bài soạn, kế hoạch giảng dạy của giáo viên, sổ dự giờ, sổ tích luỹ. Kiểm tra sổ điểm:  Sổ cái, kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra thí nghiệm, thư viện. Kiểm tra việc vào điểm đúng, sai quy chế, kiểm tra việc thực hiện chương trình (đúng, đủ, nhanh ,chậm). Kiểm tra các giờ dạy trên lớp của giáo viên theo phiếu kiểm tra giờ dạy thống nhất.

4- Tham mưu việc nhận xét đánh giá giáo viên về trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong công tác chuyên môn để Hiệu trưởng nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm.

5- Lập kế hoạch kiểm tra nề nếp trong các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

6- Đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng giờ dạy, chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà.

7- Viết báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên môn theo hướng dẫn của sở để báo cáo hiệu trưởng ,báo cáo trong các cuộc họp cơ quan và nạp về sở theo kế hoạch .

8- Lên kế hoạch tổ chức các kỳ thi của trường  trong năm học.

9. Cùng với đồng chí Hưng hoàn thành các báo cáo nạp về sở theo qui định(Nếu có liên quan).

10. Ký sổ liên lạc và học bạ khối 11 .Phê ký nhận xét sổ đầu bài vào tuần trước và tuần mình trực.

III . Phó Hiệu trưởng: Mai Tuấn Hưng 

         Phụ trách cơ sở vật chất, lao động hướng nghiệp, dạy nghề và công tác chủ nhiệm lớp - Công tác hội khuyến học, phụ huynh, trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ. Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định các nhiệm vụ về hoạt động trong nhà trường cụ thể các mặt như sau.

1. Lên kế hoạch, tham mưu trong việc quy định trách nhiệm sử dụng và bảo quản các cơ sở vật chất và các tài sản của nhà trường. Bảo quản lớp học, bàn ghế, hệ thống điện, sử dụng đồ dùng thí nghiệm, thư viện, phòng máy. Các dụng cụ phục vụ văn nghệ, TDTT.

2. Phát hiện lập biên bản, quy định trách nhiệm đền bù với những tài sản bị hư hỏng mất mát.  Tham mưu cho Hiệu trưởng: Việc sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị mới, cơ sở

vật chất của nhà trường.

3. Điều hành công tác lao động của học sinh. Đảm bảo công bằng, lao động có năng suất, dụng cụ lao động hợp lý. Có giáo viên chủ nhiệm phụ trách, có người điều hành, có nghiệm thu kết quả đưa vào tiêu chí thi đua. Tổ chức lao động: Mang tính giáo dục, đảm bảo vệ sinh môi trường luôn luôn xanh, luôn luôn sạch và đẹp.

4. Lên kế hoạch: Dạy nghề, học nghề. Theo dõi việc dạy và việc học hoàn chỉnh hồ sơ, kỳ thi nghề cho học sinh.

5. Phụ trách công tác tuyển sinh vào lớp 10, tuyển sinh đại học cao đẳng hàng năm

6. Theo dõi công tác chủ nhiệm lớp, kiểm tra nhận xét sổ chủ nhiệm hàng tháng. Kiểm tra sổ điểm:  Sổ cái, kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, kiểm tra thí nghiệm, thư viện. Kiểm tra việc vào điểm đúng, sai quy chế, kiểm tra việc thực hiện chương trình (đúng, đủ, nhanh ,chậm). Tham mưu để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp. Vệ sinh công cộng, thể dục giữa giờ, hoạt động TDTT công tác ngoại khoá, hướng nghiệp.

7. Tham mưu việc nhận xét đánh giá giáo viên trong công tác chủ nhiệm, và giáo viên. Để Hiệu trưởng nhận xét đánh giá cán bộ công chức hàng năm.

8. Liên hệ chặt chẽ với hội phụ huynh để thống nhất kế hoạch phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường.

9. Sơ kết tổng kết công tác được phân công báo cáo hiệu trưởng và trong các cuộc họp của nhà trường .

10. Cùng với đồng chí  Hải hoàn thành các báo cáo nạp về sở theo qui định(Nếu có liên quan).

11. Ký sổ liên lạc và học bạ khối 12 ,phê ký nhận xét trang cuối sổ cái. Phê ký nhận xét sổ đầu bài vào tuần trước và tuần mình trực.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                    Nguyễn Chí Cường 

 

 

 

 

Last update : 21/09/2017
 
 
Trang: 1 - Trang sau