Hướng dẫn công tác SKKN

UBND TỈNH THANH HOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 240/SGD&ĐT-GDCN

V/v Hướng dẫn công tác SKKN năm học 2011-2012

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thanh Hoá, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

 

Kính gửi: Ông (Bà):

- Trưởng phòng GD&ĐT các Huyện, Thị, Thành Phố;

- Hiệu tr­­ưởng các trường THPT, trường TCCN;

- Giám đốc các TTGDTX, TTKTTH-HN Tỉnh.

 

Căn cứ nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và đúc rút SKKN của Ngành GD&ĐT Thanh Hoá; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành GD&ĐT Thanh Hoá năm học 2011-2012; căn cứ quyết định số 100/GD-GDCN ngày 06 tháng 05 năm 2002 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc Ban hành quy định Quản lý hoạt động Khoa học Ngành GD&ĐT Thanh Hoá. Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chỉ đạo và thực hiện công tác đúc rút SKKN  năm học 2011-2012 với những nội dung cụ thể như sau:

Về cơ bản công tác đúc rút SKKN vẫn thực hiện như các năm trước, sau đây là một số nội dung cụ thể:

I. Định hướng nội dung đúc rút SKKN năm học 2011-2012

Thực hiện chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới toàn diện về Giáo dục và Đào tạo, nâng cao hiệu quả về chất lượng Giáo dục và Đào tạo gắn chặt với mục tiêu phát triển Kinh tế-Xã hội của địa phương”, nội dung công tác đúc rút SKKN năm học 2011-2012 cần tập trung vào những lĩnh vực sau:

1.1. Đổi mới công tác quản lý, công tác chỉ đạo và triển khai các hoạt động trong nhà trường;

1.2. Ưu tiên đúc rút kinh nghiệm và đề ra sáng kiến nhằm đổi mới các hoạt động chuyên môn; các đề tài về Quản lý giáo dục chỉ nên đi sâu vào giải quyết những vấn đề cấp bách của ngành GD&ĐT như quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp; giáo dục nhân cách và đạo đức; rèn kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên…;

1.3.Tập trung nghiên cứu các đề tài ứng dụng những thành tựu của khoa học tiên tiến, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lĩnh vực hoạt động;

       1.4. Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động đoàn thể.

1.5. Đổi mới phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học (sẵn có và tự làm) trong quá trình dạy học; vận dụng sáng tạo và có hiệu quả những phương pháp dạy học có sự tham gia (dạy học lấy người học làm trung tâm).

II. Một số quy định về công tác đúc rút SKKN

2.1. Cấu trúc của một SKKN

Một bản SKKN có thể viết theo cấu trúc sau đây (nếu viết theo cấu trúc khác và vẫn đảm bảo các tiêu chí đánh giá thì vẫn cho điểm tối đa):

- Đặt vấn đề (Lý do viết SKKN)

- Giải quyết vấn đề (Nội dung của SKKN)

 + Cơ sở lý luận của vấn đề (Nêu luận cứ, luận điểm liên quan đến đề tài);

+ Thực trạng của vấn đề (Nêu thực trạng chung; thực trạng đối với giáo viên, học sinh…);

+ Giải pháp và tổ chức thực hiện (Nêu các giải pháp mà bản thân đã và đang thực hiện, chứng minh giải pháp; các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề);

+ Kiểm nghiệm (nêu hiệu quả trong việc triển khai kết quả của SKKN).

- Kết luận và đề xuất

2.2. Công tác đánh giá SKKN ở cấp trực thuộc và nạp SKKN về HĐKH Ngành

Theo kế hoạch của Hội đồng khoa học Nnành, hàng năm Sở GD&ĐT thu nhận SKKN xếp loại A cấp cơ sở để đánh giá xếp loại cấp Ngành trong tháng 6. Để việc thu nhận SKKN năm học 2011-2012 của các đơn vị đảm bảo đúng quy định, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau đây:

  a) Các đơn vị thành lập Hội đồng và các nhóm đánh giá, xếp loại tại cơ sở. Cán bộ đánh giá, xếp loại SKKN phải đúng hoặc tương ứng về chuyên môn trong lĩnh vực đánh giá. Các nhóm chuyên môn có trách nhiệm đánh giá chính xác, đặc biệt là phát hiện và xử lý những tình trạng sao chép giữa các tác giả, sao chép các đề tài của nhữg năm trước đây hoặc trình bày SKKN không theo đúng hướng dẫn của Hội đồng KH ngành.

  b) Các loại hồ sơ nạp về Hội đồng KH ngành phải đầy đủ theo đúng quy định gồm :

-  Biên bản tổng hợp đánh giá, xếp loại SKKN của Hội đồng KH cơ sở (theo mẫu A-phụ lục).

- Một bản danh sách trích ngang SKKN loại A cấp cơ sở đề nghị HĐKH ngành đánh giá xếp loại cấp ngành (Bản in và bản điện tử bằng file Word hoặc Excel-theo mẫu B-phụ lục).

- 02 phiếu đánh giá xếp loại đối với mỗi bản SKKN (theo mẫu C-phần phụ lục). Các phiếu đánh giá xếp loại sắp xếp theo đúng thứ tự trong danh sách và bó thành một tập.

- Các SKKN xếp loại A cấp cơ sở : Nạp về HĐKH ngành mỗi SKKN 02 loại sau :

+ 01 bản in sáng kiến:  Các đơn vị tập hợp bản in SKKN, phân loại theo từng cấp học, môn học... lập danh sách (theo mẫu) để nạp về HĐKH ngành. Các bản SKKN phải được sắp xếp theo đúng thứ tự trong danh sách và bó thành một tập.

+ 01 bản điện tử: Các đơn vị copy các files điện tử SKKN vào đĩa CD-Rom nộp cùng danh sách và bản in.

Riêng đối với SKKN là sản phẩm khác như Phần mềm tin học ứng dụng, Video, E-learning ... nạp về HĐKH Ngành mỗi SKKN 02 bản sau:

+ 01 bản in: Viết giới thiệu tổng quan về sản phẩm như: mục đích của sản phẩm, các yêu cầu để sử dụng, các tính năng của sản phẩm, lợi ích đưa lại khi sử dụng sản phẩm, sơ lược hướng dẫn sử dụng sản phẩm.... (theo hướng dẫn như bản in SKKN)

+ 01 bản điện tử: Copy toàn bộ (file văn bản và sản phẩm) vào đĩa CD-Rom để nạp về HĐKH Ngành.

c) Một số quy định sau về thể thức văn bản :

- Tên SKKN: phải thể hiện được nội dung cải tiến và đã có hiệu quả, đúc rút thành kinh nghiệm để đồng nghiệp tham khảo và ứng dụng.

- Số trang của một SKKN:  Không quá 20 trang A4 (không tính bìa, phụ lục và mục lục).

- Hình thức: Đóng thành quyển, không bọc bìa bằng giấy kính. Soạn thảo bằng máy vi tính,  in 01 mặt trên giấy trắng khổ giấy A4 (210x297), font Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, định lề trên (top) 2,5cm (=0,98’’), lề dưới (bottom) 2,5cm (=0,98’’), lề trái (left) 3,0cm (=1,18’’), lề phải (right) 2,5cm (=0,98’’), dãn dòng bình thường, số trang được đánh góc dưới bên phải trang.

- Files ghi SKKN: SKKN sau khi được soạn thảo ghi thành files để nộp cho Hội đồng khoa học. Tên file bằng chữ Tiếng Việt không dấu gồm: Môn, lĩnh vực của SKKN;  Họ tên người viết;  đơn vị công tác;  Huyện, thị, TP.

Ví dụ:  toan THCS – Le Thanh Hai – THCS Thanh Tam – Thach Thanh

d) Địa chỉ và thời gian nạp hồ sơ SKKN

Nạp hồ sơ SKKN về địa chỉ :  Đ/C Lê Văn Hải, chuyên viên Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT Thanh Hoá, số 02, Hà Văn Mao, Phường Ba Đình, TP Thanh Hoá.

Thời hạn cuối để nạp SKKN là ngày 17/06/2012. HĐKH ngành sẽ không chấp nhận bất kỳ hồ sơ nào nạp sau ngày 17/06/2012.

 Riêng các văn bản điện tử, đĩa CD-Rom... ngoài việc nạp trực tiếp, yêu cầu các đơn vị gửi qua hộp thư điện tử : skkn@thanhhoa.edu.vn

Các đơn vị cần cử một CB, GV Tin học để thực hiện các yêu cầu kỹ thuật trên, để việc tạo lập, gửi hồ sơ được đảm bảo một cách chính xác và đúng quy định.

2.3. Quy định về khen thưởng  công tác SKKN

a) Đối với cá nhân 

- Cá nhân có SKKN được HĐKH ngành xếp loại cấp ngành (loại A, B hoặc C) sẽ được Giám đốc Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận và được bảo lưu kết quả trong hai năm làm cơ sở xếp loại thi đua, khen thưởng (n¨m ®­îc xÕp lo¹i lµ ®­¬ng nhiªn vµ ®­îc sö dông ®Ó xÐt danh hiÖu thi ®ua trong 2 n¨m tiÕp theo n÷a).

- Riêng cá nhân có SKKN được HĐKH ngành xếp loại A sẽ được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen và SKKN đó sẽ được HĐKH ngành xét chọn tham gia cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh tổ chức hằng năm.

b) Đối với tập thể 

Hội đồng khoa học ngành xét khen thưởng các đơn vị về hoạt động SKKN dựa theo 3 tiêu chuẩn sau:

- Tỉ lệ SKKN của đơn vị được HĐKH ngành xếp loại A, B và C trên tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên của đơn vị;

- Thực hiện đúng và có chất lượng quy trình chấm SKKN ở đơn vị, nạp về HĐKH ngành đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định và đúng thời hạn;

- Tổ chức các hoạt động phổ biến, áp dụng kết quả SKKN ở đơn vị một cách hiệu quả.

Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chủ động quán triệt nội dung văn bản này tới CB, GV và NV của đơn vị mình, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai tốt công tác SKKN để hoạt động này thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành GD&ĐT tỉnh nhà./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phòng  (Ban) cơ quan Sở ;

- Lưu: VT, Phòng GDCN.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 Mẫu A

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ

HĐKH PHÒNG (TRƯỜNG)….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI SKKN

 NĂM HỌC 2011-2012

 

 

Hôm nay ngày…………….tháng………năm……………………………………...

Tại:………………..………………………………………………………………..

Hội đồng Khoa học Phòng (Trường)………………………………………………

đã tiến hành họp đánh giá, xếp loại SKKN năm học 2011-2012

Thành phần Hội đồng gồm:

- Chủ tịch: Ông (Bà):……………………………………………………………….

- Phó chủ tịch: Ông (Bà):…………………………………………………………..

- Thư ký: Ông(Bà):…………………………………………………………………

- Các uỷ viên: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

I. Nội dung làm việc. ( Tóm tắt quá trình làm việc của Hội đồng)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

II. Đánh giá chung: (Tóm tắt những ưu điểm, hạn chế và những vấn đề cần khắc phục của các SKKN được đánh giá)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

III. Tổng hợp kết quả đánh giá

Bậc, cấp học

Tổng số

Loại A

Loại B

Loại C

Không XL

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

III. Ý kiến đề xuất với HĐKH ngành.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

                                                                           Ngày….tháng…..năm 2012

            Thư ký                                           Chủ tịch HĐKH cấp trực thuộc

   ( Ký, ghi rõ họ tên)                                            ( Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu B

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC XẾP LOẠI A CỦA CƠ SỞ

ĐỀ NGHỊ HĐKH NGÀNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP NGÀNH NĂM HỌC 2011-2012

 

ĐƠN VỊ: ..........................................................................................................

Stt

Tên sáng kiến kinh nghiệm

Môn,

lĩnh vực

Bậc học

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Xếp loại

 

 

 

Last update : 26/03/2012

 
 
Trang trước - Trang: 2 - Trang sau